FUNGSI UNIT

Enam (6) fungsi teras adalah seperti berikut:

1) Tadbir Urus

Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan.

2) Pengukuhan Integriti

Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi.

3) Pematuhan

Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.

4) Pengesanan dan Pengesahan

Mengesan dan mengesahkan aduan salah laku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil dan melaporkan salah laku jenayah kepada agensi penguatkuasa yang bertanggungjawab.

5) Pengurusan Aduan

Menerima dan mengambil tindakan keatas semua aduan atau maklumatmengenai salah laku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi.

6) Tatatertib

Melaksanakan fungsi keurusetiaan Lembaga Tatatertib.

 

Scroll to Top