LATARBELAKANG UNIT INTEGRITI

Selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2013, Penubuhan Unit Integriti di Semua Agensi Awam, Unit Integriti PKPS telah ditubuhkan pada 5 September 2014 di bawah pengurusan Bahagian Sumber Manusia, Latihan dan Integriti.

Penubuhan Unit Integriti ini telah diperakukan oleh Pihak Pengurusan PKPS melalui Mesyuarat Jawatankuasa Tadbir Urus PKPS Bilangan 3 Tahun 2014. Tujuan penubuhan adalah untuk membendung salah laku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi di kalangan warga PKPS.

Scroll to Top